REGULAMIN Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego

1. Organizatorem Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego (zwanym dalej: „Festiwalem” lub „Imprezą”) jest Klub Wysokogórski w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem (ul. Droga na Wierch 4, 34-500 Zakopane), NIP: 7361470825, REGON: 001062701.

2. Dane kontaktowe organizatora, dotyczące Zawodów, znajdują się na stronie internetowej: https://tatraskymarathon.pl/kontakt.

3. W trakcie trwania Imprezy kontakt z organizatorem możliwy jest w za pośrednictwem Biura Zawodów, które będzie mieściło się w dniach 23-24 lipca 2021 pod adresem: Dom Ludowy Związku Podhalan przy ulicy Nędzy Kubińca 229 w Kościelisku oraz w dniu 24 lipca 2021 r. pod adresem: Witów 205c w Witowie.

 1. Festiwal odbędzie się w dniach 23-24 lipca 2021 r. Szczegółowy harmonogram Imprezy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Celem Imprezy jest:

  1. promocja Tatr, Podhala i Gminy Kościelisko;

  2. popularyzacja zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych;

  3. popularyzacja biegania długodystansowego oraz promocja turystyki aktywnej;

  4. popularyzacja ekologicznych i bezpiecznych zachowań w górach.

  3. W ramach Festiwalu zostaną rozegrane dwa biegi górskie:

  1. Tatra SkyMarathon (zob. szczegóły trasy w § 3 niżej);

  2. Tatra Trail (zob. szczegóły trasy w § 4 niżej).

  4. Przebieg trasy obu biegów oraz ich dystans i przewyższenie oparte są na pomiarach zgłoszonych do International Trail Running Association (ITRA). W rzeczywistości jednak mogą się różnić. Track w formacie GPX do pobrania poniżej. 

  5. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do obu biegów, chyba że w poniższym postanowieniach wyraźnie zastrzeżono inaczej.

1. Trasa Tatra SkyMarathon wynosi ok. 40 km. Do pokonania jest przewyższenie o łącznej sumie podbiegów 3.300 m+.

2. Start i meta wyścigu znajdują się pod adresem: Gazdówka pod lasem, ul. Strzelców Podhalańskich 56, 34-511 Kościelisko.

3. Szczegółowy przebieg trasy został oznaczony na mapie topograficznej oraz wizualizacji jej profilu, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Trasa Tatra SkyMarathon prowadzi szlakami turystycznymi polskich Tatr Zachodnich i jest bardzo wymagająca technicznie. Podczas biegu uczestnicy będą mieli do czynienia ze znaczną ekspozycją, trudnym technicznie terenem, zawierającym strome, kamieniste odcinki. Dodatkowym utrudnieniem będzie nagromadzona suma przewyższeń oraz zmienna pogoda, charakterystyczna dla tatrzańskiego mikroklimatu. Podczas biegu może wystąpić porywisty wiatr, a także burze i gradobicie.

5. Na trasie znajdować się będą 2 punkty odżywcze, zlokalizowane:

 1. w Schronisku na Hali Ornak w Dolinie Kościelskiej (ok. 19 km od startu);

 2. na Polanie Trzydniówka w Dolinie Chochołowskiej (ok. 31,8 km od startu).

Zawodnicy nie mogą zostawić swojego depozytu w punkcie odżywczym.

6. Ustanawia się następujące limity na pokonanie trasy przez zawodników:

 1. 4h30min na dotarcie do punktu odżywczego w Schronisku na Hali Ornak w Dolinie Kościeliskiej;

 2. 7h45min na dotarcie do punktu odżywczego na Polanie Trzydniówka w Dolinie Chochołowskiej;

 3. 10h00min na dotarcie do mety.

7. Przekroczenie limitu czasu, na którymkolwiek z punktów, o których mowa w ust. 6 wyżej, powoduje dyskwalifikację zawodnika. W takim wypadku zawodnik po dotarciu do najbliższego z tych punktów zobowiązany jest do:

 1. oddania numeru startowego sędziemu znajdującemu się w danym punkcie;

 2. zaprzestania dalszego uczestniczenia w rywalizacji;

 3. udania się we własnym zakresie do wlotu Doliny Kościeliskiej (w przypadku zakończenia rywalizacji na punkcie, o którym mowa w ust. 6 lit. a wyżej) lub Chochołowskiej (w przypadku zakończenia rywalizacji na punkcie, o którym mowa w ust. 6 lit. b wyżej). U wlotu tych Dolin organizator przygotuje transport na linię mety.

1. Trasa Tatra Trail wynosi ok. 19 km. Do pokonania jest przewyższenie o łącznej sumie podbiegów 680 m+.

2. Start wyścigu znajduje się pod adresem: Witów Ski, Karczma Witowianka, Witów 205 D. Meta wyścigu pod adresem: Gazdówka pod lasem, ul. Strzelców Podhalańskich 56, 34-511 Kościelisko.

3. Szczegółowy przebieg trasy został oznaczony na mapie topograficznej oraz wizualizacji jej profilu, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszego Regulaminu.

4. Trasa Tatra Trail w głównej mierze prowadzi szlakami turystycznymi Podhala. Na jej początkowym i końcowym odcinku – dodatkowo drogami publicznymi oraz szlakami turystycznymi Podhala

5. Na trasie znajdować się będą 2 punkty odżywcze, zlokalizowane:

 1. na Butorowym Wierchu (ok. 11 km od startu).

Zawodnicy nie mogą zostawić swojego depozytu w punkcie odżywczym.

6. Ustanawia się następujące limity na pokonanie trasy przez zawodników:

 1. 2h30min na dotarcie do punktu odżywczego na Butorowym Wierchu;

 2. 4h00min na dotarcie do mety.

7. Przekroczenie limitu czasu, na którymkolwiek z punktów, o których mowa w ust. 6 wyżej, powoduje dyskwalifikację zawodnika. W takim wypadku zawodnik po dotarciu do najbliższego z tych punktów zobowiązany jest do:

 1. oddania numeru startowego sędziemu znajdującemu się w danym punkcie;

 2. zaprzestania dalszego uczestniczenia w rywalizacji.

1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania następującego wyposażenia (wyposażenie obowiązkowe):

 1. plecak lub nerka biegowa mieszcząca całe wyposażenie, o którym mowa niżej;

 2. min. 1 litr płynów na starcie – w plecaku, bukłaku, bidonie/bidonach (uczestnicy biegu Tatra Trail min. 0,5 litra płynu) – zaleca się uzupełnienie płynów na każdym punkcie odżywczym w ilości nie mniejszej niż 2 litry (Tatra Trail – 1 litr);

 3. folia NRC o wymiarach min. 140 x 200cm;

 4. naładowany telefon komórkowy z włączonym roamingiem oraz zainstalowanymi aplikacjami ratunek i Google Maps (lub inna aplikacja z mapami)

 5. mapa dostarczona przez organizatora;

 6. kurtka wiatroodporna z długim rękawem (kaptur nieobowiązkowy);

 7. gotówka min. 30 zł;

 8. gwizdek;

 9. bandaż elastyczny i jałowy opatrunek;

 10. numer startowy od organizatora (przypięty z przodu ciała w widocznym miejscu);

 11. kubek lub flask;

 12. ważny dowód osobisty lub paszport (z uwagi na znajdowanie się w strefie przygranicznej lub konieczność przekroczenia granicy);

 13. potwierdzenie opłacenia polisy ubezpieczeniowej NNW w zakresie sportów ekstremalnych, obejmującej także akcję ratowniczą na terenie Słowacji na dzień 24 i 25 lipca 2021 r. (wymóg polisy obejmującej akcję ratowniczą na terenie Słowacji nie dotyczy uczestników biegu Tatra Trail);

 14. kurtka wodoodporna z kapturem (nie dotyczy uczestników biegu Tatra Trail);

 15. dwa batony lub żele energetyczne;

 16. latarka lub czołówka z bateriami (nie dotyczy uczestników biegu Tatra Trail);

 17. okulary przeciwsłoneczne;

 18. czapka lub chusta na głowę;

 19. rękawiczki.

2. Organizator może zmienić listę wyposażenia obowiązkowego najpóźniej na odprawie głównej, dzień przed startem Zawodów. Zmiana może polegać wyłącznie na rezygnacji z części wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 lit. n-s. Decyzja w tym zakresie uzależniona będzie przede wszystkim od przewidywanych warunków pogodowych.

3. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania całego wyposażenia od startu do mety, za wyjątkiem wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b, i, o, które może zużyć w trakcie wyścigu. W szczególności niedozwolone jest pozostawienie na którymkolwiek etapie biegu wyposażenia, niepotrzebnego na dalszym etapie.

4. Sędziowie dokonują kontroli posiadanego przez zawodników wyposażenia:

 1. przed startem – u wszystkich zawodników;

 2. w trakcie wyścigu – wyrywkowo, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dany zawodnik może nie posiadać całego wyposażenia (w szczególności na punktach odżywczych);

 3. na mecie – u zawodników, którzy zakończyli biegi na miejscach 1-3 oraz wyrywkowo pozostałych zawodników.

5. Stwierdzenie przez sędziów braku któregokolwiek z elementów obowiązkowego wyposażenia skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do startu (w przypadku kontroli, o której mowa w ust. 4 lit. a wyżej) lub jego dyskwalifikacją (w przypadku kontroli, o której mowa w ust. 4 lit. b lub c). W tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio § 3 ust. 7 lub § 4 ust. 7 Regulaminu).

 1. Uczestnikiem Festiwalu może zostać każda osoba fizyczna, która posiada ważny dowód osobisty lub paszport oraz w dniu zawodów ukończyła:

  1. 18 lat – dotyczy Tatra SkyMarathon;

  2. 16 lat – dotyczy Tatra Trail 

  2. Uczestnik musi mieć ukończone w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 18 stycznia 2021 r. w limicie czasu oraz na pełnej trasie (klasyfikacja w wynikach) co najmniej trzy biegi górskie o charakterze skyrunning na dystansie co najmniej 29 kilometrów – kwalifikacji do biegu Tatra SkyMarathon.

  3. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest złożenie pisemnego oświadczenia o: zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, braniu udziału w Zawodach na własną odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia, umożliwiającym wzięcie udziału w zawodach. Zawodnicy zobowiązani są również do szczegółowej znajomości terenu, po którym będą się poruszać.

  4. Ponadto uczestnik zobowiązany jest do posiadania opłaconej i ważnej w dniu 24 i 25 lipca 2021 r. polisy ubezpieczeniowej NNW obejmującej:

  1. ubezpieczenie sportowe, w tym sporty ekstremalne i udział w zawodach sportowych typu biegi górskie oraz górską akcję ratunkową na terenie Słowacji – dla Tatra SkyMarathon;

  2. ubezpieczenie sportowe obejmujące udział w zawodach sportowych – dla Tatra Trail.

  5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 wyżej, za osobę poniżej 18 roku życia składa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun.

1. Rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej: https://tatraskymarathon.pl/zapisy.

2. Rejestracja polega na wyborze biegu oraz prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu organizatorowi formularza zgłoszeniowego. Dana osoba może zgłosić się wyłącznie do jednego biegu. W formularzu zgłoszeniowym podaje się następujące dane:

 1. imię i nazwisko;

 2. płeć;

 3. data urodzenia;

 4. klub;

 5. kraj;

 6. miejscowość

 7. numer telefonu kontaktowego;

 8. adres e-mail;

 9. nazwę, datę, dystans i przewyższenie trzech biegów o charakterze skyrunnig, na dystansie co najmniej 29 km, które ukończył w limicie czasu i na pełnej trasie w okresie od 01.01.2017 r. do 06.06.2020 r. (“biegi kwalifikacyjne”) wraz z linkiem do wyników każdego biegu kwalifikacyjnego – dotyczy rejestracji do biegu Tatra SkyMarathon.

3. Obowiązują następujące limity uczestników:

 1. Tatra SkyMarathon: 350 miejsc (w tym 50 miejsc do dyspozycji organizatora) – kryteria kwalifikacji opisane w ust. 4 poniżej;

 2. Tatra Trail: 650 miejsc (w tym 300 miejsc do dyspozycji organizatora) – decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Organizator dokonuje indywidualnej kwalifikacji do biegu Tatra SkyMarathon na podstawie ukończonych biegów o charakterze skyrunning, tj. udział w biegach kwalifikacyjnych będzie weryfikowany na podstawie załączonych linków do wyników w formularzu zgłoszeniowym. Organizator dokonuje kwalifikacji, biorąc pod uwagę przede wszystkim zajęte miejsce, a w dalszej kolejności ukończenie biegu. 

5. Informację o kwalifikacji danej osoby (dotyczy obu biegów) organizator przesyła na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.

6. Zakwalifikowane osoby w terminie do dnia 1 lutego 2021r. zostaną poinformowane na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu o tym, czy Festiwal odbędzie się w zaplanowanym terminie, z uwagi na wstępujący stan epidemii. W razie:

 1. potwierdzenia terminu Imprezy – uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej, o której mowa w ust. 7 niżej, w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto organizatora, miejsce przepada, a organizator dokona kwalifikacji osób, kolejno z listy rezerwowej;

 2. odwołania terminu Imprezy – organizator poinformuje zakwalifikowane osoby o innym przewidywanym terminie przeprowadzenia Festiwalu oraz o dalszym postępowaniu w tej sprawie. W takiej sytuacji zakwalifikowane osoby mogą zrezygnować z udziału w Festiwalu w terminie 7 dni od dnia wysłania wiadomości, a organizator dokona kwalifikacji osób, kolejno z listy rezerwowej.

7. Opłata startowa wynosi:

 1. 390 zł – za udział w Tatra SkyMarathon;

 2. 150 zł – za udział w Tatra Trail.

8. Opłatę startową należy uiścić na następujący numer rachunku bankowego: 81 1140 2105 0000 4914 0500 1016, prowadzonego w mBank S.A.

9. Członkowie Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem oraz ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego są zwolnieni z opłaty startowej oraz wymogu kwalifikacji (określonego w ust. 4 wyżej.). W przypadku tych osób decyduje kolejność zgłoszenia.

10. Zgłoszenie nie jest ważne, jeżeli nie zostanie dokonane elektronicznie, zawodnik nie został zakwalifikowany przez organizatora lub dokonał opłaty po terminie. W takim przypadku organizator zwraca uiszczoną opłatę.

11. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej: https://tatraskymarathon.pl, co stanowi potwierdzenie ostatecznej kwalifikacji zawodnika do danego biegu. W Zawodach biorą udział tylko zgłoszeni i opłaceni zawodnicy, widniejący na liście startowej.

12. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w danym biegu, nie ma możliwości przekazania swojego miejsca „osobie trzeciej”.

13. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:

 1. upominek sportowy od głównego sponsora;
 2. ciepły posiłek (dwa dania, także wegetariańskie), deser oraz owoce i ciastka na mecie;
 3. worek na depozyt na metę;
 4. zabezpieczenie uczestników na trasie poprzez obecność ratowników;
 5. napoje (woda niegazowana, izotonik, cola); 
 6. puchary i nagrody (finansowe i rzeczowe) dla najlepszych;
 7. losowanie nagród wśród wszystkich uczestników

14. Zwroty:
W przypadku rezygnacji:

– do 24 maja zwracamy 100% środków,
– do 24 czerwca 50% środków,
– po 24 czerwca nie wykonujemy zwrotów.

 1. Pakiety startowe będą wydawane zawodnikom 23 lipca 2021 r. w godzinach 13.00-18.00 pod adresem: Gazdówka pod lasem, ul. Strzelców Podhalańskich 56, 34-511 Kościelisko dla biegu Tatra SkyMarathon i Tatra Trail. 24 lipca w godzinach 7:30-10:00 tylko dla Tatra Trail. W skład pakietu startowego wchodzić będzie:

  1. mapa;

  2. numer startowy;

  3. upominek, o którym mowa w § 7 ust. 13 lit. a Regulaminu.

  2. Pakiety startowe wydawane będą po:

  1. okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu, potwierdzającego dane zawodnika;

  2. okazaniu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 lit. a lub b Regulaminu (w zależności od biegu);

  3. własnoręcznym podpisaniu oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

  3. W przypadku zawodników poniżej 18 roku życia, pakiet startowy może być wydany wyłącznie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, który składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 lit. c wyżej.

  4. Odbiór pakietu startowego zostanie odnotowany na liście startowej i stanowi warunek konieczny wzięcia udziału w biegu. Brak odbioru pakietu startowego z jakiejkolwiek przyczyny spowoduje niedopuszczenie danego zawodnika do startu.

 1. Zawodnicy Tatra SkyMarathon mają obowiązek wzięcia udziału w odprawie głównej, która odbędzie się w formie online w dniu 23 lipca 2021 r. w godzinach 18:15-18.45.

  2. Na odprawie głównej organizator:

  1. omówi przebieg tras zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, przez które należy rozumieć miejsce o dużej ekspozycji, trudne technicznie oraz topograficznie (np. krzyżowanie się szlaków);

  2. przedstawi prognozowane warunki pogodowe na dzień zawodów;

  3. ustali ostatecznie zakres obowiązkowego wyposażenia;

  4. przypomni uczestnikom program Festiwalu oraz zasady bezpiecznego poruszania się w terenie górskim i zasady rozgrywania zawodów.

  3. W razie nieprzewidzianej zmiany warunków pogodowych organizator może przeprowadzić odprawę techniczną bezpośrednio przed startem zawodów, na której zaktualizuje prognozowane warunki pogodowe lub poinformuje uczestników o zmianie przebiegu trasy albo jej skróceniu.

1. Zawodnicy zobowiązani są do pojawienia się na starcie zawodów 30 minut przed planowaną godziną ich rozpoczęcia, celem umożliwienia organizatorowi przeprowadzenia kontroli obowiązkowego wyposażenia oraz przeprowadzenia ewentualnej odprawy technicznej.

2. Zawodnicy rozstawiani są na starcie według uznania organizatora.

7:00 start Tatra SkyMarathon, Gazdówka pod lasem, ul. Strzelców Podhalańskich 56, Kościelisko
12:00 start Tatra Trail, Witów Ski, Witów 205C

3. Zawody poprzedza odliczanie oraz następujące komendy:

 1. 3 minuty do startu!;

 2. 1 minuta do startu!;

 3. odliczanie od 10 sekund w dół;

 4. bieg rozpoczyna wystrzał pistoletu startowego lub wypowiedzenie przez sędziego startowego komendy „START!”.

4. Trasy zawodów będą oznaczone wyłącznie w miejscu krzyżowania się szlaków lub ulic. Obowiązkiem uczestnika jest znajomość przebiegu trasy w tym jej topografii.

5. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się po szlaku turystycznym (za wyjątkiem fragmentów trasy Tatra Trail, które prowadzą dogami publicznymi). Zejście ze szlaku z jakiejkolwiek przyczyny skutkować będzie dyskwalifikacją danego zawodnika.

6. Na czas zawodów:

 1. szlaki turystyczne w Tatrach nie będą zamknięte – w związku z tym uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w trakcie omijania lub wyprzedzania turystów;

 2. drogi publiczne nie będą zamknięte – w związku z tym uczestnicy zawodów zobowiązani są do poruszania się po drogach, jako normalni uczestnicy ruchu drogowego, lewą stroną drogi (w miejscach, gdzie jest to możliwe poboczem po lewej stronie drogi) zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w szczególności nie stwarzając zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego; uczestnicy korzystać będą z pierwszeństwa w ruchu drogowym wyłącznie w miejscach nadzorowanych przez policję, a wykaz takich miejsc zostanie podany uczestnikom podczas odprawy głównej; uczestnicy są ponadto zobowiązani do stosowania się do poleceń funkcjonariuszy policji oraz osób zabezpieczających imprezę, w szczególności w zakresie sposobu poruszania się po drogach publicznych.

7. Podczas trwania zawodów, uczestnicy zobowiązani są do noszenia numeru startowego, otrzymanego w pakiecie startowym w widocznym miejscu. Zdjęcie numeru z jakiejkolwiek przyczyny skutkować będzie dyskwalifikacją danego zawodnika.

8. Zawodnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń, wydawanych przez sędziów znajdujących się na trasie zawodów. Decyzje podejmowane przez sędziów są ostateczne i nie przysługuje od nich jakiekolwiek odwołanie.

9. Sędziowie, ubrani w odblaskowe koszulki, znajdować się będą w wyznaczonych punktach, oznaczonych na mapie, wydawanej zawodnikom w pakietach startowych.

10. Oprócz sędziów, o których mowa w ust. 9 wyżej, na trasie znajdować się będą również nieoznakowani sędziowie lotni, weryfikujący prawidłowości przebiegu zawodów. Podczas interwencji nieoznakowany sędzia zobowiązany jest do okazania zawodnikowi akredytacji sędziowskiej.

11. Na trasie zawodów uczestnik nie może korzystać z jakiejkolwiek pomocy osób trzecich, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawodników. Skorzystanie z niedozwolonej pomocy skutkować będzie dyskwalifikacją.

12. Uzyskanie pomocy możliwe jest wyłącznie w punktach odżywczych, w strefie tzw. pomocy, w których znajdować się będą wykwalifikowani lekarze. W razie stwierdzenia przez lekarza biegu, że zawodnik z powodów zdrowotnych nie jest zdolny do kontynuowania zawodów – nie może on brać dalszego udziału w rywalizacji. W takim wypadku stosuje się odpowiednio § 3 ust. 7 lub § 4 ust. 7 Regulaminu. Lekarze będą obecni na punktach odżywczych (oraz na mecie).

13. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegów jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Brak wezwania pomocy i udzielenia pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

14. W punktach odżywczych ze względów ekologicznych nie będzie kubków jednorazowych. Napoje będzie można wlać do swoich pojemników lub do kubka biegowego, który stanowi wyposażenie obowiązkowe.

15. Poza wypadkami wymienionymi w niniejszym Regulaminie, zawodnik ulega dyskwalifikacji w razie śmiecenia lub skracania trasy.

16. Zawodnik może wycofać się z wyścigu w każdym momencie. W takiej sytuacji zobowiązany jest do oddania numeru startowego najbliższemu sędziemu oraz do dotarcia do wlotu Doliny Kościeliskiej, Chochołowskiej lub na metę we własnym zakresie. W takim wypadku stosuje się odpowiednio § 3 ust. 7 lub § 4 ust. 7 Regulaminu

1. Zwycięzcą zawodów zostanie osoba, która pokona trasę najszybciej, mieszcząc się jednocześnie w ustalonych limitach czasu.

2. Oficjalne wyniki zawodów – w formie klasyfikacji zawodników z podaniem czasu ukończenia biegu (wyłącznie w kategorii Open) – zostaną wywieszone w Biurze Zawodów po ukończeniu danego biegu, przez ostatniego zawodnika lub po upływie limitu czasu, wyznaczonego na bieg (w zależności od tego co nastąpi szybciej).

3. Każdy zawodnik ma prawo do złożenia protestu w ciągu 15 minut od momentu ogłoszenia oficjalnych wyników zawodów. Protest zgłasza się ustnie w Biurze Zawodów.

4. Protest rozpoznawany jest przez organizatora w obecności sędziego startowego w ciągu 15 minut od momentu jego wpłynięcia. Decyzja organizatora w przedmiocie protestu ogłaszana jest ustnie i jest ostateczna.

5. Podczas Festiwalu zostanie przeprowadzona klasyfikacja w następujących kategoriach, z podziałem na kobiety i mężczyzn:

 1. Open (ogólna bez podziału na kategorie wiekowe);

 2. Senior (18-39 lat – dotyczy Tatra SkyMaraton i 16-39 – dotyczy Tatra Trail);

 3. Masters (40-59 lat);

 4. Weteran (60+).

6. W klasyfikacji Open Kobiet i Mężczyzn następujące nagrody finansowe otrzyma troje najlepszych zawodników i zawodniczek:

 1. Tatra SkyMarathon:

  1. miejsce – 5.000 zł;

  2. miejsce – 3.000 zł;

  3. miejsce – 2.000 zł;

 2. Tatra Trail:

  1. miejsce – 1.500 zł;

  2. miejsce – 800 zł;

  3. miejsce – 600 zł.

7. W pozostałych kategoriach nagrody finansowe nie są przewidziane.

8. Nagrody finansowe zostaną wypłacone przez organizatora w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników na wskazane przez zawodników numery rachunków bankowych, jednak nie wcześniej niż przed podaniem przez zawodnika wszelkich danych niezbędnych do wykonania obowiązków podatkowych, ciążących na organizatorze.

9. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą wyścigi w limicie czasu, otrzymają od organizatora pamiątkowy medal.

10. Po zakończeniu zawodów przeprowadzone zostaną również losowania i konkursy, wśród uczestników Festiwalu. Organizator przewidział nagrody rzeczowe.

1. Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy jest Klub Wysokogórski w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem (ul. Droga na Wierch 4, 34-500 Zakopane), NIP: 7361470825, REGON: 001062701, tj. organizator.

2. Podanie przez uczestnika przy rejestracji danych osobowych, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, jak również innych danych osobowych na podstawie Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji zawodnika, udziału zawodnika w zawodach. Brak podania tych danych uniemożliwi rejestrację uczestnika jako zawodnika, a w konsekwencji uniemożliwi uczestnikowi wzięcie udziału w Festiwalu, klasyfikację zawodnika oraz przyznanie mu ewentualnej nagrody.

3. Organizator pozyskuje dane osobowe uczestników bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

4. Przetwarzane dane osobowe obejmują co najwyżej: imiona, nazwisko, płeć, datę urodzenia, PESEL lub NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, kategorię wiekową, przynależność klubową, kraj pochodzenia, wyniki i osiągnięcia sportowe, stan opłacenia kwoty startowego, wizerunek, dane dot. płatności (np. numer rachunku bankowego, dane wpłacającego), dane dotyczące stanu zdrowia. Organizator może ujawnić do publicznej wiadomości, w szczególności przez stronę internetową, w prasie lub informatorach branżowych część wskazanych wyżej danych, w tym: imiona, nazwiska, wyniki sportowe, wizerunek uczestnika, w celu publikacji list startowych w zawodach, wyników zawodów oraz relacji z zawodów oraz w celu promocji Imprezy oraz jej sponsorów.

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu rejestracji zawodników, organizacji i przeprowadzenia zawodów, tj. w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych, dot. rejestracji wpłat, rozliczenia podatków od nagród etc. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. w celu prowadzenia jawnej listy zawodników oraz jawnej klasyfikacji wyników sportowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą a organizatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 5. w celu promocji sportu i kultury fizycznej, poprzez relacjonowanie przebiegu zawodów sportowych, w tym promowania przez organizatora Festiwalu oraz jego sponsorów na przyszłość, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 6. w celu ochrony bezpieczeństwa, w tym zdrowia i życia uczestników zawodów, tj. w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

6. Organizator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz organizatora usługi prawne, usługi IT, usługi administracyjne, usługi związane z prowadzeniem klasyfikacji sportowej, w tym pomiaru czasu, sponsorom Festiwalu, służbom ratunkowym, w tym TOPR oraz pracownikom organizatora.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, których mowa w ust. 5 wyżej.

8. W granicach określonych przez przepisy prawa, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez organizatora, przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych;

 2. ich sprostowania;

 3. ich usunięcia;

 4. ograniczenia przetwarzania;

 5. przenoszenia danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy;

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionego interesu organizatora.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody , osoba której dane są przetwarzane na tej podstawie może cofnąć zgodę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Organizator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

10. Osobie, której dane są przetwarzane przez organizatora, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie przez organizatora danych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z przebiegu zawodów będą wykonywane zdjęcia oraz nagrania, na których mogą się znaleźć.

2. Fotografie i nagrania wykonane podczas zawodów będą wykorzystywane przez organizatora oraz jego sponsorów (li sponsorów znajduje się na stronie internetowej: https://tatraskymarathon.pl) wyłącznie w celu:

 1. zrelacjonowania przebiegu zawodów;

 2. promocji Festiwalu oraz jego sponsorów na przyszłość.

3. Uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku w celach, o których mowa w ust. 2 wyżej, podczas rejestracji, o której mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu. Uczestnik przyjmuje przy tym do wiadomości, że brak wyrażenia takiej zgody uniemożliwi rejestrację uczestnika jako zawodnika, a w konsekwencji uniemożliwi uczestnikowi wzięcie udziału w Festiwalu, klasyfikację zawodnika oraz przyznanie mu ewentualnej nagrody, co jest podyktowane uzasadnionym interesem organizatora oraz sponsorów Imprezy. Organizator musi mieć bowiem mieć możliwość publikowania przynajmniej wizerunków uczestników, którzy stanęli na podium. Kręgu tych uczestników nie da się zaś w chwili obecnej określić.

1. Ze względów bezpieczeństwa, w porozumieniu z TOPR, organizator może zmienić lub skrócić trasę, przerwać zawody albo przesunąć zawody na dzień rezerwowy, którym jest niedziela – 25 lipca 2021 (np. ze względów pogodowych).  W sytuacji przerwania zawodów klasyfikacja zawodników nastąpi na podstawie tzw. międzyczasów (w punktach odżywczych – pomiar elektroniczny) lub ostatnich czasów spisanych przez sędziów na trasie. Decyzję w tym zakresie podejmuje organizator, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zawodników.

2. W sytuacji kryzysowej (szczególnie: burze na dużym obszarze, gradobicie, opady śniegu) zawody mogą zostać przełożone na inny termin. Uczestnikom nie przysługuje zwrot opłaty startowej. Zapisani uczestnicy otrzymują automatycznie miejsce na liście startowej zawodów w nowym terminie. W razie rezygnacji uczestnika z zawodów w nowym terminie, organizator dokona kwalifikacji osoby, kolejno z listy rezerwowej. 

3. Ze względu na bliskość granicy państwa uczestnicy muszą posiadać cały czas przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, w tym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz zarządzeń Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.

5. Organizator nie zapewnia noclegów.

6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie oraz warunki rozgrywania zawodów.

7. Większość trasy zawodów prowadzi w górskim, trudno dostępnym, eksponowanym terenie, w którym udzielenie pomocy specjalistycznych służb ratowniczych może wiązać się z długim oczekiwaniem. W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Brak wezwania pomocy i udzielenia pomocy skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

8. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia NNW na terenie Polski i Słowacji.

9. Podczas zawodów występuje zakazu używania substancji i metod zabronionych przez uczestników.

10. Zawodniczki i zawodnicy po ukończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym. Badania zostaną wykonane przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA) oraz przedstawiciela Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA), bądź jury zawodów. Każda zawodniczka i zawodnik wytypowany przez przedstawiciela Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA), bądź dyrektora zawodów ma obowiązek, pod karą dyskwalifikacji udać się na badania antydopingowe. W przypadku wykrycia w próbce A substancji niedozwolonych zawodnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o przebadanie próbki B na swój koszt. W razie wyniku negatywnego próbki B niepotwierdzającego zażycie substancji niedozwolonych, wynik zawodnika pozostaje utrzymany na liście, zaś w sytuacji potwierdzenia wyniku próbki A, Dyrektor biegu dyskwalifikuje zawodnika. Decyzja o dyskwalifikacji jest ostateczna i nie mają do niej zastosowania przepisy PZLA dotyczące możliwości odwołania.

11. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

 1. Podczas Tatrzańskiego Festiwalu Biegowego przeprowadzona zostanie klasyfikacja Open Kobiet i Mężczyzn,dodatkowo podczas Tatra SkyMarathon i Tarta Trail klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
  Senior – K i M – (18-39 lat)
  Masters – K i M – (40-59 lat)
  Weteran – K i M – 60+ (powyżej 60 lat)
 2. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika na oficjalnym zakończeniu imprezy.
 3. W rywalizacji OPEN nagrody finansowe otrzymuje troje najlepszych zawodników i zawodniczek.Tatra SkyMarathonI miejsce 5000 zł
  II miejsce 3000 zł
  III miejsce 2000 złTatra TrailI miejsce 1500 zł
  II miejsce 800 zł
  III miejsce 600 złBieg Świstaka
  Nagrody rzeczowe

Nagrody rzeczowe otrzymuje pierwszych 6 zawodników.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) organizator zawodów informuje, a zawodnik przyjmuje do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestników Imprezy jest Klub Wysokogórski w Zakopanem z siedzibą w Zakopanem (ul. Droga na Wierch 4, 34-500 Zakopane), NIP: 7361470825, REGON: 001062701 (dalej: „organizator”).

2. Podanie przez uczestnika zawodów danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji zawodnika oraz udziału zawodnika w zawodach. Brak podania tych danych uniemożliwi rejestrację uczestnika jako zawodnika, a w konsekwencji uniemożliwi uczestnikowi wzięcie udziału w Festiwalu, klasyfikację zawodnika oraz przyznanie mu ewentualnej nagrody.

3. Organizator pozyskuje dane osobowe uczestników bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

4. Przetwarzane dane osobowe obejmują co najwyżej: imiona, nazwisko, płeć, datę urodzenia, PESEL lub NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu, kategorię wiekową, przynależność klubową, wyniki i osiągnięcia sportowe, stan opłacenia kwoty startowego, wizerunek, dane dot. płatności (np. numer rachunku bankowego, dane wpłacającego), dane dotyczące stanu zdrowia. Organizator może ujawnić do publicznej wiadomości, w szczególności przez stronę internetową, w prasie lub informatorach branżowych część wskazanych wyżej danych, w tym: imiona, nazwiska, wyniki sportowe, wizerunek uczestnika, w celu publikacji list startowych w zawodach, wyników zawodów oraz relacji z zawodów oraz w celu promocji Imprezy oraz jej sponsorów.

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu Festiwalu Tatrzańskich Biegów Górskich, w szczególności w celu rejestracji zawodników, organizacji i przeprowadzenia zawodów, tj. w celu realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w zakresie rachunkowości i przepisów podatkowych, dot. rejestracji wpłat, rozliczenia podatków od nagród etc. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. w celu prowadzenia jawnej listy zawodników oraz jawnej klasyfikacji wyników sportowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy osobą, której dane dotyczą a organizatorem, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 5. w celu promocji sportu i kultury fizycznej, poprzez relacjonowanie przebiegu zawodów sportowych, w tym promowania przez organizatora Festiwalu oraz jego sponsorów na przyszłość, co stanowi prawnie uzasadniony interes organizatora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 6. w celu ochrony bezpieczeństwa, w tym zdrowia i życia uczestników zawodów, tj. w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

6. Organizator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz organizatora usługi prawne, usługi IT, usługi administracyjne, usługi związane z prowadzeniem klasyfikacji sportowej, w tym pomiaru czasu, sponsorom Festiwalu, służbom ratunkowym, w tym TOPR oraz pracownikom organizatora.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, których mowa w ust. 5 wyżej.

8. W granicach określonych przez przepisy prawa, osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez organizatora, przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych;

 2. ich sprostowania;

 3. ich usunięcia;

 4. ograniczenia przetwarzania;

 5. przenoszenia danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy;

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chronionego interesu organizatora.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osoba, której dane są przetwarzane na tej podstawie może cofnąć zgodę w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Organizator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

10. Osobie, której dane są przetwarzane przez organizatora, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie przez organizatora danych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (np. na smartfonie lub tablecie). Pliki cookies używane są najczęściej w celu dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia zbiorczych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Nasz serwis stosuje pliki cookies, aby umożliwić Tobie sprawne poruszanie się po Koncie Użytkownika. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji. 

Poprzez korzystanie z serwisu tatraskymarathon.pl oraz bgtimesport.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na ich używanie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania Serwisu. Wyłączenie plików cookies, może skutkować niepoprawnym działaniem niektórych funkcji naszego serwisu.

COVID – 19 REGULAMIN

 

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Klub Wysokogórski w Zakopanem

Tatrzański Festiwal Biegowy – Tatra SkyMarathon

 

Drogie Zawodniczki, drodzy Zawodnicy,

przedstawiamy zasady, których należy przestrzegać podczas zbliżającego się wydarzenia.

 

BIURO ZAWODÓW 

 • praca biura zawodów będzie odbywać się indywidualnie dla każdego wydarzenia:

piątek: 13.00-18.00 – dla wszystkich dystansów

sobota: 7.30-10.00 –  UWAGA! tylko dla dystansu Tatrzański Festiwal Biegowy – Tatra Trail,

Tatra Trail – Challange

 • w biurze zawodów należy przedstawić dokument ze zdjęciem oraz dowód wykupionej polisy ubezpieczeniowej (zgodnie z regulaminem)
 • do biura zawodów będą wpuszczane jedynie osoby biorące udział w wydarzeniu,
 • przed wejściem do biura zawodów należy zdezynfekować ręce,
 • biuro będzie dezynfekowane po odprawie każdego dystansu,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina wielofunkcyjnego/Buffa),
 • biuro zawodów zlokalizowane będzie na otwartej przestrzeni


STREFA STARTU

 • w strefie nie może przebywać więcej niż 150 osób,
 • zawodnik powinien pojawić się w strefie nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym startem,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub Buffa) do momentu rozproszenia się zawodników na trasie,
 • chusty Buff zapewniają organizatorzy,
 • w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu,
 • przed wejściem do strefy należy zdezynfekować ręce.


STREFA METY

 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub Buffa),
 • w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu,
 • przy wyjściu ze strefy należy zdezynfekować ręce,
 • po ukończeniu biegu prosimy o nie przebywanie w strefie przez dłuższy czas (wyłącznie na krótki odpoczynek i odbiór medalu),
 • po ukończeniu biegu Zawodnik samodzielnie odbiera medal z wieszaka umieszczonego przy mecie


DEPOZYT

 • przed skorzystaniem z depozytu należy zdezynfekować ręce,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub komina wielofunkcyjnego/buffa).


PUNKTY ŻYWIENIOWE

 • przed wejściem do strefy należy zdezynfekować ręce (warunek niezbędny do spełnienia przed skorzystaniem z punktu)
 • żywność i napoje nakłada obsługa punktu (nie dotyczy produktów pakowanych lub wcześniej wyporcjowanych), jeśli na punkcie znajduje się więcej osób, co uniemożliwiałoby sprawną obsługę, dopuszcza się samoobsługę przez zawodnika przy pomocy jednorazowego talerzyka/miseczki oraz łyżki, znajdujących się na punkcie,
 • obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (za pomocą maseczki lub buffa),
 • strefa wsparcia – supportu wyznaczona jest na 100 m przed i 100 m za punktem odżywczym,
 • kubki/bidony/pojemniki napełnia osoba obsługująca punkt,
 • prosimy o nie odpoczywanie w strefie (zalecamy odpoczynek w dalszej, „bezpiecznej” odległości),
 • w strefie może znajdować się ograniczona liczba zawodników w danym czasie, Organizator zastrzega sobie możliwość wstrzymania wejścia do strefy (ewentualny czas oczekiwania nie będzie odliczany),
 • nie ma obowiązku korzystania ze strefy, jednakże- należy pamiętać o przejściu przez matę pomiarową znajdującą się na punkcie na Hali Ornak i Polanie Trzydniówka,
 • w strefie mogą przebywać wyłącznie osoby biorące udział w wydarzeniu.

 

DEKORACJA NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW

 • dekoracje odbędą się osobno dla każdego dystansu,
 • w ceremonii mogą uczestniczyć tylko dekorowani zawodnicy.

 

INNE

 • uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń obsługi (organizatorów oraz wolontariuszy),
 • organizatorzy może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom w strefach zawodów,
 • nadzór nad strefami zawodów pełni obsługa (organizatorzy i wolontariusze), za wszelkie grupowanie się osób poza strefą zawodów organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, jednak dołożymy wszelkich starań, aby takie sytuacje nie miały miejsca,
 • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów organizatora wydawanych w trakcie trwania poszczególnych imprez (niestosowanie się do zaleceń może skutkować dyskwalifikacją i koniecznością opuszczenia miejsca wydarzenia),
 • organizatorzy po konsultacjach z medykami zastrzega sobie prawo niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, która wykazuje objawy chorobowe,
 • organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy, jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatorów,
 • organizatorzy rezygnują z prelekcji i spotkań.